استارتر گوساله دانا

 

 

 

 

 

مزایای استفاده از استارتر گوساله دانا:

  • افزایش وزن روزانه بیشتر در زمان شیر خوارگی و بعد از قطع شیر
  • بازدهی بیشتر و بهبود ضریب تبدیل
  • فراهم نمودن فیبر مناسب ( عدم قدرت انتخابگری و جداسازی علوفا از کنسانتره توسط گوساله )
  • تقویت سیستم ایمنی گوساله و بهبود رشد اسکلتی
  • توسعه بهتر و سریعتر شکمبه از طریق بهبود رشد طولی و قطری پاپیلا
  • کاهش طول دوره شیر خوارگی ، کاهش افت وزن در زمان قطع شیر