پودر چربی پرشیافت پلاس

پودر چربی پرشیافت پلاس

ویژگی ها:

 • سرشار از امگا ۹
 • افزایش تشکیل میسل و بهبود قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش
 • انتقال انرژی به سمت ذخایر بدنی و کاهش افت اسکور بدنی
 • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ امتیاز بدنی پس از زایش
 • غنی سازی شیر با امگا ۹ و کاهش مشکلات قلبی-عروقی در انسان

مزایای استفاده از پودر چربی پرشیافت

 • حفظ امتیاز بدنی(BCS) پس از زایش و اوج شیردهی
 • بهبود عملکرد تولید مثلی با حفظ اسکور و تامین اسیدهای چرب ضروری (PUFA)
 • کاهش مشکلات متابولیکی از طریق کاهش مقاومت به انسولین
 • حمایت بیشتر از درصد چربی شیر
 • افزایش قابلیت هضم چربی
 • کاهش اثرات تنش گرمایی
 • سهولت حمل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون
 • تولید ملی

 

پروفایل اسیدهای چرب
اسیدهای چرب اسیدهای چرب غیراشباع اسیدهای چرب اشباع لینونیک
c:18:3
امگا ۳
لینولئیک

c:18:2
امگا ۶

اولئیک

c:18:1

استئاریک
c:18:0
پالمتیک c:16:0 PUFA
درصد ۶۵-۶۰ ۴۰-۳۵ ۲-۱ ۱۴-۱۰ ۴۲-۴۰ ۱۰-۸ ۳۸-۳۵ ۲۰-۱۵