نیتروزا (نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش)

نیتروزا

یک منبع غیر پروتئینی آهسته رهش برای نشخوارکنندگان می باشد. نیتروزا ترکیبی با ساختار ویژه است که آزادسازی آهسته آمونیاک در شکمبه را موجب می شود. باکتریهای هضم کننده فیبر جهت رشد و عملکرد مناسب خود نیاز به میزان ثابتی از آمونیاک در تمام روز (معادل ۱۵ – ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر) دارند. این مقدار آمونیاک تضمینی است برای تغذیه مناسب باکتری هایی که در هضم فیبر نقش مهمی ایفا می کنند . در جیره های معمول عدم تعادل در میزان آمونیاک روی می دهد.

شکمبه در ساعت های قابل توجهی از روز با کمبود و در مواقعی دیگر با افزایش آمونیاک مواجه است. نیتروژن به شکل نیتروژن آمونیاکی جهت سنتز پروتئین میکروبی به مصرف باکتری های شکمبه می رسد.

آمونیاک به عنوان یک متابولیت بسیار مهم برای نشخوار کنندگان است . نیتروزا با آزادسازی آهسته آمونیاک محیط شکمبه را برای هماهنگ نمودن و تولید هم زمان پروتئین و انرژی جهت افزایش تولید پروتئین میکروبی مهیا می سازد.

با استفاده از نیتروزا و بهبود مصرف کل نیتروژن در شکمبه میتوان نسبت به کاهش منابع تامین کننده پروتئین تجزیه پذیر مثل کنجاله کلزا و … در جیره اقدام نمود.

این محصول می تواند به تبدیل مقادیر بیشتری از نیتروژن به پروتئین میکروبی کمک کند.

نیتروزا

نیتروزا

ویژگی ها :

حاوی ۴۰ درصد نیتروژن

معادل ۲۵۰ درصد پروتئین خام

آزاد سازی آهسته آمونیاک در شکمبه

اهداف استفاده از نیتروزا:

دسترسی بیشتر باکتری های هضم کننده فیبر به آمونیاک

افزایش کربوهیدرات های قابل تخمیر جهت همزمان سازی منابع نیتروژن و انرژی

کاهش مصرف منابع پروتئینی تجزیه پذیر

تولید بیشتر پروتئین میکروبی

کاهش هزینه خوراک

مقدار مصرف روازانه در خوراک به ازای هر راس دام:

·        گاو شیرده پرتولید : ۵۰ تا ۱۵۰ گرم  به ازاء هر راس

·        گاو شیرده کم تولید : ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم  به ازاء هر راس

·        گاوخشک و تلیسه : ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم به  ازاء هر راس

·        گوساله پرواری: ۲ تا ۳ درصد کنسانتره

·        گوسفند : ۵ تا ۱۵ گرم به ازاء هر راس

 

جهت دریافت اطلاعات فنی و ارتباط با مشاورین ما و همچنین  اخذ سفارشات با شماره های

۰۲۶۳۲۲۴۷۸۵۲ ، ۰۲۶۳۲۲۶۴۷۳۰ تماس حاصل فرمایید.