مایکوتوکسین ها و کپک ها

مایکوتوکسین ها و کپک ها

مایکوتوکسین هـا متابولیت هـای ثانویـه هستند

که توســط قـارچ هـا در سطـح محصولات کشاورزی در مزرعـه ایجاد می شوند

و در طی نگهـداری ضعیف محصـولات در انبارهـا افزایش می یابند.

این سمـوم می توانند تأثیرات به سزایـی بر عمـلـکـرد تولـیـدی، سیستم تولید مثلی وسلامت دام و … داشته باشند.

امروزه بیش از ۷۰۰ نوع از این سموم شناسایی شدند.

از این بین برخـی از انـواع آنـهـا درتـغـذیـه دام از اهـمـیـت بـیـشـتـری برخـوردارنـد.

ماننـد آفلاتوکسینB1 ، تریکوتسن ها ( داکسی نیوالنول ، T2)، اکراتوکسین هـا و زیرالنون.

شرایط نامناسب محیطی مانند رطـوبت بالای ۷۰ درصد هـوا

دمـای بالای ۱۱ درجه سانتی گراد،رطوبت بالای ۱۴ درصـد مواد موجود در انبار و اکسیژن کافی می تواند سبب افزایش تولید مایکوتوکسین ها شود.

سایرشـرایـط مـؤثـر بر تولیـد و پراکندگی سموم مایکوتوکسین ها :

شرایـط آب و هوایـی، شرایـط خاک، کود مصـرفـی، آلـودگی بذر به کـپـک، آفـات و حـشـرات.

مایکوتوکسین

اثرات مایکوتوکسین ها بر بدن

در بین مایکوتوکسین های مختلف، آفلاتـوکسیـن ها، اکراتوکسین هـا، T2، زیرالنون و داوکسی نوالنول در اغلب مواد غذایی در نقاط مختلف جهان وجود دارند.

بیشترین اثر سمی مایکو توکسین هـا، آسیب به اندام های بدن می باشد

که سبـب کاهـش مصـرف خوراک، ضریـب تبدیـل نامنـاسـب، کاهـش تولیـد مشکلات باروری و تولید مثلی خواهند بود.

اثـرات طـولانی مدت مقادیر کم مایکوتوکسیـن هـا نیـز مـتـفــاوت اســت.

مـهــمتــریـن اثــر مـزمـن اکـثـر مــایــکــوتـــوکـســیــن هـــا تـــولـیـد ســرطـان خـصـوصـا در کـبـد اسـت.

مایکوتوکسین

آنزیم ها:

در بـرخـی مواقـع استفاده از آنزیم هـای اختصاصـی توصیـه می شود

امـا باید به این نکتـه توجـه داشت که تا امروز در حدود ۷۰۰ نوع مایکوتوکسین شناسائی شده اند

و احتمالا” هزاران نوع دیگر هم در آینده شناسایی خواهند شد.

با این شرایط چه تعداد آنزیم های مختلف برای جلـوگـیری از مسمومیـت با سمـوم ناشـی از مخلوط سمـوم مخـتـلف قارچـی مورد نیاز می باشد؟

حتی اگر تمام این آنزیم ها هم مهیا باشند، قیمت نهائی چنین محصولی چقدر خواهد بود ؟

در برخی موارد، محصول نهایی حاصل از سم زدایی آنزیم ها ممکن است هنوز سمی باشد.

علاوه بر ایـن زمان مورد نیـاز برای فعالیت آنزیم و شکستن مایکوتوکسین هـا متـفاوت است

و گاها تا ۴۸ ساعت زمـان لازم است تا ۷۰ درصد از یک سم شکسته شود.

خاک دیاتومه:

شرایطـی مشابه با بنتونیت برای خاک دیاتـومه مطرح است.

علاوه بر این باید دقـت داشت مصرف مقادیر بسیار بالای خاک دیاتومه می تواند سبب جـذب مواد معـدنی مختـلف شود

هر چند مقادیـرکم آن می تواند به منظور جذب فـلزات سنگین به کار رود.

وجود سیلیکا کریستالین بیش از ۰/۱ درصد در خاک دیاتومه می تواند برای حیوان مسمومیت زا باشد.

بنتونیت:

در زمـان استفـاده از بنتونیـت باید توجـه داشت که در حـد مطـلـوب فعالسـازی بنتونیـت به کمک روش هـای حرارتی و اسیدشویی انجام گرفته باشد.

البته این نکته قابل ذکر است که با توجـه به تنـوع بسیار زیاد معـادن بنتونیت صرف فرآوری حرارتی و اسید شویی نمی تواند دلیلی بر فعال شدن کامل بنتونیت باشد

و حتما باید آزمونهای جذب مایکوتوکسین ها به طور کامل انجام شود.

دیوار مخمر:

در زمان استفاده از دیواره مخمـر به عـنوان جـاذب مایکوتوکسیـن هـا باید به این نـکتـه دقـت داشت که حتمـا این دیـواره به کمک روش های آنزیمی فعال شده باشد

و جایگاه هـای فعـال آن قابل دسترس باشد.

مایکوتوکسین

تـوکـسیـن بـاینـدر دلـتا بانـد:

آزمایشات برون تنی تأثیر pH بر جذب آفلاتوکسین ها

بسیـاری از توکسیـن بایندرهـای سنتـی قابلـیت جـذب سموم را در تـغـییرات pH حـفـظ نمی کنند

و بایـد در نـظـر داشـت که اگـر پیـونـد بیـن جـاذب (توکسین بایندر) و سم (مایکوتوکسین) به اندازه کافی قوی نباشد

این امکان وجود دارد که سموم در قـسـمـتـهـای انتهائی دستگاه گوارش از جاذب جدا شوند

و مجددا” فعالیت خود را آغاز کنند

نـتـایـج آزمـون تأثـیر pH نشان داد که در اکثر مـوارد هـریـک از اجـزا تـوکسیـن بایـنـدر در دو pH مخـتـلـف رفتـار مشابهـی دارنـد

و جـذب آفلاتوکسین ها با تغیـیـر pH یـکـسـان است.

مایکوتوکسین

قدرت جذب مایکوتوکسین ها:

در این آزمون ، مـقـدار مشـخصـی از مـایـکوتوکسیـن هـا بر روی آرد برنـج لـود می شود

سپس توکسین بایندر بر اساس مقدار مصرف توصیه شده به این ترکیب اضافه می گردد.

و در نهایت قدرت جذب توکسین بایندر بر اساس نمودار استاندار ، محاسبه می شود.

نتایج این آزمون برای توکسین بایندر دلتا باند در مقایسه با دو توکسین بایندر خارجی در غلظت هـای مشابـه در نمـودار هـای زیـر نشـان داده شده است .

همانطـور که نمودارهـا نشان می دهد.

توکسیـن باینـدر دلتا بانـد در اکثـر مـوارد قدرت جـذب بالاتری نسبت به انواع مشابه خارجی دارد.

نکـتـه قابـل توجـه این است که مقـدار سمـوم مورد استفـاده چند برابرحد استاندارد درجـیـره است

تا قـدرت بانـدکننـدگـی توکـسیـن باینـدرهـا در سطـوح بالای سمـوم مورد بررسی قرار گیرد.

 

مایکوتوکسین

تأثیر بر M1 شیر:

توکسـیـن بـایـنـدر دلتـا بـانـد در دو دامـداری به ترتیب بـا تـعـــداد ۷۰۰ و ۳۰۰ راس دام دوشـــا مــقـدار ۱/۵ کیلوگـرم در هـر تن کنسـانتره مورد استـفاده قرار گرفت.

مـقـدار آفلاتوکسـین M1 نمونـه هـا با اسـتـفاده از روش کـرومـاتـوگـرافـی مـایـع بـا کارایـی بـالا یا HPLC مـورد انـدازه گیـری قـرار گـرفت.

نتایج نـشـان داد که طـی یک مـاه آزمـون و ۳ نوبت آنـالیـز خـوراک و شیـر، در طـول این مـدت همواره مقدارM1 شیـر زیـر حـد مجـاز بوده (۰/۱ میکروگرم درکیلوگـرم) و در کل رونـدی کاهشـی داشتـه است.

به صورتی که در طی یک ماه مقـدار M1 در دامداری شماره ۱ غیر قابل شناسایی و اندازه گیری بوده است.

مایکوتوکسین

ترکیـبات دلـتـا بانـد:

  • آلومینیوم سیلیکات
  • زغال فعال
  • خاک دیاتومه
  • ترکیبات تقویت کننده سیستم ایمنی
  • ترکیب چند کاره

مایکوتوکسین

مقدار توصیه شده مصرف:

  • گاو شیری ۱۵ تا ۳۰ گرم به ازاء هر رأس در روز
  • ۲-۱ کـیـلـوگـرم در هـر تن کنسـانـتـره دامـی
  • سطح مصرف بر اساس میزان آلودگی تعیین می گردد

مایکوتوکسین

جهت دیدن انواع محصولات کلیک کنید