بایواستابیل مایز

بایواستابیل مایز

بایواستابیل مایز

افزودنی بایومین بایواستابیل مایز به عنوان افزایش دهنده جمعیت باکتری های مفید در فرآیند سیلوسازی ذرت علوفه ای به کار می رود. افزایش جمعیت باکتری های مفید در سیلاژ ذرت سبب کاهش مدت زمان تخمیر هوازی و تسریع ایجاد شرایط غیرهوازی می شود. این محصول حاوی میکروارگانیسم های انتروکوکوس فاسیوم، لاکتوباسیلوس برویس، لاکتوباسیلوس پلانتارویوم است. هم چنین این محصول حاوی ترکیب اینولین است که به عنوان ماده مغذی برای شروع رشد باکتری ها در آن در نظر گرفته شده است.

مکانیسم عمل
محصول بایومین بایواستابیل مایز ترکیب باکتری های همسان تخمیر و غیرهمسان تخمیر است که به منظور مطلوب سازی پایداری هوازی و غیرهوازی سیلاژ علوفه ای به کار می رود. این فرآیند از طریق اسیدی سازی سریع و کامل سیلاژ صورت می گیرد. هم چنین استفاده از این محصول سبب حفظ کیفیت سیلو پس از باز شدن آن می شود که به دلیل تولید اسید استیک توسط باکتری های غیرهمسان تخمیر در آن است.
سه گونه باکتریایی به کار رفته در این محصول پس از توزیع برروی سیلاژ ذرت از کربوهیدرات های موجود در این منبع علوفه ای استفاده کرده و آن ها را به اسید استیک و اسید لاکتیک تبدیل می کنند. حضور باکتری های مفید و عدم دسترسی به مواد مغذی اولیه سبب کاهش شانس حضور باکتری های تولید کننده اسید بوتیریک، قارچ ها و کپک ها در سیلاژ ذرت می شوند. از سوی دیگر افزایش نسبت اسید لاکتیک به اسید استیک و کاهش مقدار متابولیت های نامطلوب هم چون اتانول، آمونیاک و اسید بوتیریک سبب بهبود شاخص های کیفی سیلاژ ذرت می شود.

فرمولاسیون مطلوب  دربایومین بایواستابیل مایز نه تنها باعث تخمیر بهتر و پایداری مطلوب تر می شود، بلکه سبب حفظ محتوای انرژی سیلاژ ذرت نیز می گردد. تعداد و نسبت بین باکتری های همسان تخمیر به باکتری های غیرهمسان تخمیر در بایومین بایو استابیل مایز سبب به حداقل رساندن افت انرژی و پروتئین در سیلاژ ذرت می شود. این امر تاثیر مطلوبی در کیفیت سیلاژ تولیدی دارد .

مزایای استفاده از بایومین بایو استابیل مایز:

check markاستفاده موثر در سیلاژهای ذرت با محتوای ماده خشک متفاوت

check markاسیدی سازی سریع و جلوگیری از افت انرژی

check markافزایش پایداری هوازی(تا ۷ روز)

check markکاهش در افت ماده خشک و انرژی بعد از باز کردن سیلو